top of page

Lek, omsorg, læring og danning

Å legge til rette for gode erfaringer

Glad baby

Lek er en viktig del av det å være barn, og gjennom lek med andre barn legges grunnlaget for forståelse og vennskap på tvers av alder, språk og kulturelle ulikheter. Barna har mye kompetanse og engasjement for leken, og vi skal legge til rette for variert lek. Vi håper mange vil komme for å være med på leken før vi begynner musikksamlingene våre.

I Baluba ønsker vi å skape en arena der barna blir hørt og sett. Vi skal tilby et miljø med masse glede, humor og kreativitet, og hver og en av oss skal ha omtanke for hverandre. Slik viser vi også omsorg, og på denne måten ønsker vi å styrke barnas selvtillit og tillit til andre, skape gode relasjoner og la barna lære å få og gi omsorg til fellesskapet.

Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Vi skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også danne grunnlag for å sikre at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. 


Barn lærer hele tiden gjennom alt de opplever og erfarer. Vi skal legge til rette for læring ved å gi barna varierte opplevelser, kunnskaper og materialer, ved å overraske, glede og engasjere dem. Vi skal møte barns undring og spørsmål på en utfordrende, utforskende og anerkjennende måte. Slik legger vi også til rette for at barna får utviklet sin sosiale og språklige kompetanse, og alle voksne er viktige forbilder i dette arbeidet.

Baluba åpen musikkbarnehage er en kulturarena for og med barn. Vi har et samfunnsoppdrag i å ta vare på tradisjoner, samtidig som vi skal fornye og aktualisere. Og vi har gode verktøy for å formidle og levendegjøre både gamle og nye, lokale og globale kulturelle uttrykk. Barn skaper også selv sin kultur, i møte med hverandre, med voksne og med ulike kulturer de møter. Gjennom lekende fellesskap får de utvikle seg og åpne for kommunikasjon på tvers av ulikheter.

Pedagogikk: Our Mission

Repetisjon og faste rammer

Vi vil ha alle med!

Vi ønsker å skape gode opplevelser sammen gjennom musikken, og alle bidrar til et positivt fellesskap med rom for hverandre. Det er alltid godt for et menneske å være sammen med andre mennesker i en positiv kontekst, og når vi i tillegg synger sammen ligger alt til rette for økt velvære. Visste du at forskningen viser at mengden oxytocin, også kalt kjærlighetshormonet, øker når vi synger sammen? Samtidig minsker også mengden stresshormon, og kroppen jubler!


Musikksamlingene våre er bygget opp med tanke på at alle skal kunne delta. Hver gang starter vi på samme måten, med de samme sangene. Alle sanger vi synger gjentas flere ganger. Noen sanger byttes ut etter årstid, lyst og interesse, men også disse skal alle kunne være med på. Vi er bevisst toneleie og tempo, slik at det ikke skal bli for vanskelig å henge seg på etterhvert, verken for små eller store. Vi har også en fast rutine for hvordan vi avslutter dagen, og får roet ned barna som kanskje skal i vogna eller hvile på annet vis.

glade barn
Pedagogikk: Programs
Barne Søsken

Rollemodeller

Hvordan vil vi møte hverandre?


Alle har en viktig oppgave i å være gode rollemodeller for barna og hverandre, delta i aktivitetene og møte hverandre på en god måte. Strekk gjerne ut en hjelpende hånd, når små eller store strever med noe.

Baluba åpen musikkbarnehage skal være et godt møtested, på tvers av kultur og religion, språk og alder.

Vi ønsker å bygge relasjoner og være et sted barn og foreldre kan møte nye venner.

Pedagogikk: Programs
bottom of page