top of page

Årsplan

Barnehagens rammeplan er dokumentet vi bygger vår pedagogiske virksomhet på. Baluba åpen musikkbarnehage har åpent seks timer i uka og barnas egne omsorgspersoner har til enhver tid ansvaret for dem, noe som gjør dette tilbudet svært annerledes enn en ordinær barnehage. Vi etterstreber likevel i størst mulig grad å tilpasse oss rammeplanen.

Barnehageloven § 1. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagens verdigrunnlag, formål og innhold

I Baluba ønsker vi å skape en arena der barna blir hørt og sett. Vi skal tilby et miljø med masse glede, humor og kreativitet, og hver og en av oss skal ha omtanke for hverandre. Slik viser vi også omsorg, og på denne måten ønsker vi å styrke barnas selvtillit og tillit til andre, skape gode relasjoner og la barna lære å få og gi omsorg til fellesskapet.

Lek er en viktig del av det å være barn, og gjennom lek med andre barn legges grunnlaget for forståelse og vennskap på tvers av alder, språk og kulturelle ulikheter. Barna har mye kompetanse og engasjement for leken, og i Baluba skal vi legge til rette for variert lek. Vi håper mange vil komme for å være med på leken før vi begynner musikksamlingene våre.

Barn lærer hele tiden gjennom alt de opplever og erfarer. Vi skal legge til rette for læring ved å gi barna varierte opplevelser, kunnskaper og materialer, ved å overraske, glede og engasjere dem. Vi skal møte barns undring og spørsmål på en utfordrende, utforskende og anerkjennende måte. Gjennom omsorg, lek og læring legger vi også til rette for at barna får utviklet sin sosiale og språklige kompetanse, og alle voksne er viktige forbilder i dette arbeidet.

Baluba åpen musikkbarnehage er en kulturarena for og med barn. Vi har et samfunnsoppdrag i å ta vare på tradisjoner, samtidig som vi skal fornye og aktualisere. Og vi har gode verktøy for å formidle og levendegjøre både gamle og nye, lokale og globale kulturelle uttrykk. Barn skaper også selv sin kultur, i møte med hverandre, med voksne og med ulike kulturer de møter. Gjennom lekende fellesskap får de utvikle seg og åpne for kommunikasjon på tvers av ulikheter. 


Fagområdene i Rammeplanen

1. Kommunikasjon, språk og tekst

I Baluba jobber vi hele tiden med lyder, rytmer, kroppsspråk og samhandling, både i uformelle situasjoner og i musikksamlingene våre. Vi bruker ulike uttrykksformer, sanger og regler, eventyr og historier. Det er også viktig for fellesskapet at vi snakker sammen, både voksne og barn, og vi møter hverandre på en måte som åpner for at alle skal få uttrykke seg, uansett språklige ferdigheter.

2. Kropp, bevegelse, mat og helse

I Baluba er det mange små barn innom, og de minste barna uttrykker seg spesielt mye gjennom kroppen. Men alle barn lærer verden og seg selv og kjenne gjennom kroppslig aktivitet. Vi tilbyr ulike sanseinntrykk og lar barna bevege seg til sang og musikk, og slik skaffer de seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Mange av sangene vi bruker har enkle bevegelser, og rytme og koordinasjon blir en naturlig del av det vi gjør sammen. Vi håndhilser på hverandre, og store og små møtes med respekt for egne grenser. 

Gjennom å spise lunsj sammen ønsker vi å være med på å skape et godt og sunt forhold til mat og måltider, men man tar selv med matpakke. Fellesskapet rundt måltidet er viktig for oss.

3. Kunst, kultur og kreativitet

Baluba åpen musikkbarnehage har sitt hovedfokus på musikalske uttrykk. Vi vektlegger gode opplevelser og fellesskap, humor og utvikling gjennom sang og musikk. Med enkle virkemidler, felles fokus og gode samspill, blir musikksamlingene et møtested der alle har noe å bidra med. Alle får kjenne at deres innspill har betydning, og vi er åpne for kreative og fantasifulle innspill i historiene og musikken vi lager sammen. Vi er også opptatt av å gi barna varierte sanseinntrykk, og jobber for å få et godt estetisk miljø.

Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. (Rammeplanen)

4. Natur, miljø og teknologi

Gjennom eventyr, sanger og samtaler får barna kjennskap til naturfenomener, været og små og store dyr. Vi har ikke utetid i Baluba, men oppfordrer foreldre til å bruke fine turområder i nærmiljøet eller det flotte uteområdet rett utenfor døra. Store, myke puteklosser og små, fine treklosser, i tillegg til spennende musikkinstrumenter og rekvisitter, gir barna mange muligheter til å utforske fysiske lover, tyngdekraft og byggteknikk innendørs. Vi har stor boltreplass, og denne brukes aktivt til lek, løping og bygging av ulike konstruksjoner.


5. Antall, rom og form

Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. (Rammeplanen)

Gjennom våre musikksamlinger gir vi barna opplevelser knyttet til telling, størrelser og former. Dette kommer naturlig gjennom eventyr som De tre Bukkene Bruse, fingerregler og sanger om små og store Petter edderkopper.

6. Etikk, religion og filosofi

Baluba skal være et møtested på tvers av religion og kultur, og det er barn med mange ulike bakgrunner som kommer hit. I vår filosofi ligger det til grunn at alle mennesker har stor verdi og møtes på en god måte, med sin bakgrunn, sine spørsmål og sine kulturelle uttrykksformer.

Våre musikksamlinger har en fast ramme, men vi varierer noe av innholdet knyttet til årstid, høytider og interesser. Til jul er det noen julesanger, mens mot påske er det våren og nytt liv som har fokus.

7. Nærmiljø og samfunn

Barna møtes som verdifulle deltakere i Baluba, og vi ønsker å bidra til at de våger å møte verden rundt seg med tillit og nysgjerrighet. Om de er jenter eller gutter, små eller store, så skal de møtes ut fra hvem de er, ikke hva de er.

Vi ønsker å være en del av lokalmiljøet, og vi ønsker at brukerne våre også skal føle tilhørighet til området. Vi bruker utemiljøet når det er naturlig, og vi gir de voksne anbefalinger til hvordan de kan bruke byen vår sammen med barna sine.

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Baluba åpen musikkbarnehage har en årsplan som evalueres ved behov. Gjennom den ønsker vi å vise hvordan vi jobber og hvorfor vi gjør som vi gjør. Den skal også gi nødvendig praktisk informasjon og si noe om hvem vi er. 

Gjennom året planlegger vi musikksamlingene ut fra en mal med fast åpning og avslutning. En del sanger, regler og eventyr byttes ut etter årstid og interesser, og planen evalueres kontinuerlig.

Barna har alltid med seg voksne til Baluba, og sammen ønsker vi at store og små skal ta inn det som skjer, og at vi kan snakke om det vi ser, hører og opplever. Slik gjøres vi også bevisst på det pedagogiske arbeidet, og kan reflektere over eget arbeid og læreprosesser med og uten barn.

Vi ønsker alltid å ta imot spørsmål og tilbakemeldinger fra brukerne av barnehagen. De voksne som er innom gjør seg nok opp sine meninger om vårt innhold, og vi vil gjerne høre deres meninger. Dette er viktige innspill når vi skal vurdere og reflektere over egen praksis.

Foreldresamarbeid

Den daglige kontakten med de foresatte som følger barna er viktig, og foreldrenes rett til medvirkning er nedfelt i Barnehageloven. At vi samarbeider godt er en viktig ressurs for oss, og dette vil komme barna til gode. Vi ønsker at hver og en skal føle seg godt tatt imot, og at vi skal være trygge på hverandre. Derfor ønsker vi at alle bidrar til inkludering av både barn og voksne, og at alle deltar aktivt i samlinger og lek med barna. Baluba åpen musikkbarnehage kan være et sted der man kan få støtte og råd og dele tanker om hvordan det er å være småbarnsforeldre.

Kontaktinformasjon:

Facebook: Baluba på Facebook

Hjemmeside: balubabarn.com 

E-post: guroga@gmail.com

Mobil: Guro Gaustad Anderssen: 932 66 035

Faktaark:

Anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme

Omgangssyke

Øyekatarr

Andre nyttige lenker:

Rammeplan for barnehage

Nora B. Kulset - musikkforsker

Musikk fra livets begynnelse

Årsplan: Our Mission
bottom of page